Политика за защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за личните данни

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска

ЕИК/БУЛСТАТ: 816003098

Седалище и адрес на управление: гр. Враца, ж.к. Младост 6-А-25

Адрес за кореспонденция: гр. Враца, бул. Демокрация 16, ТЦ СУМИ, 2 ет

Телефон: 0888 720 801

E-mail: office@toninski.com

Уебсайт : www.toninski.com

При използването на интернет сайта на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска– https://www.toninskit.com е възможно обработването на лични данни и ние искаме съгласието на потребителя предварително и обявяваме настоящата политика за тяхната защита.Обработката на личните данни, като например име, адрес, електронен адрес или телефонен номер, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и е в съответствие със специфичните за отделните държави разпоредби за защита на данните. С тази декларация за защита на личните данните искаме да Ви информираме за обхвата и целта на данните, които събираме, използваме и обработваме. Потребителите са информирани, чрез тази декларация, за защита на личните им данни и за правата, които те имат, съгласно Регламента.

ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска е изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на  ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска се основава на терминологията, използвана в Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията за защита на данните трябва да бъде разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

1.1. Лични данни
Лични данни – всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.

1.2. Субект на данните/ Потребител
Субект на данните („потребител“) е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.

1.3. Обработка
Обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

1.4. Ограничаване на обработката
Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

1.5. Профилиране
Профилиране – всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.

1.6. Контролен орган / администратор
Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правната рамка на ЕС.

1.7. Получател
Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

1.8. Трето лице
Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват лични данни.

1.9. Съгласие
Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“  15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg.

2. “Бисквитки”

Интернет страницата на https://www.toninski.com използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.
Чрез използването на „бисквитки“, ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитките“, информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана с според поведението и желанието на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват нашия сайта ни.
Потребителя може по всяко време да забрани използването на „бисквитки“ чрез съответната настройка на използвания интернет браузър. Вече запазените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на „бисквитките“ в използвания своя браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

3. Събиране на общи данни и информация
Сайтът на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира общи данни и информация, при неговото посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr .Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) сайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) IP адрес, (7) доставчика на интернет услуги, (8) всякакви другa информация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака сайта ни.

При използването на тези общи данни и информация,  ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) създаваме правилното съдържанието на сайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия сайт, (3) да осигурим качествен достъп до информацията, (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Ето защо,  ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.

Чл. 1. ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.
– Изпълнение на задълженията на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска по договор с Вас.
– Спазване на задължение, произтичащо за ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи.
– Изпълнение на задача от обществен интерес.
– За защита на легитимните интереси на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужване или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска.

1.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:

– Осчетоводяване.
– Изготвяне на статистика.
– Защита на информационната сигурност.
– Разрешаване на възникнали правни спорове.
– Предоставяне на информационен бюлетин.
– Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска обработва Вашите лични данни съгласно:
– Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз.
– Постигането на ясно и точно определен кръг от цели.
– Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели.
– Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели.
– Принципа за точност и актуалност на данните.
– Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 3. Видове данни, които ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1.) Процедури за събиране и обработка:
– Създаване на профил в електронния магазин – дава възможност за легитимация на клиента пред ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни.
– Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството.
– Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска – Обработка на заявка за кандидатстване за кредит – ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска.

2.) Видове обработвани данни:
– Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН ( само в случаите за използване на лизинг), Адрес, Електронна поща – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска и да бъде изпълнено дължимото към вас.
– Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на разплащането и осчетоводяването.
– Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави     на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят     на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска предава     на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– Разкриват расов или етнически произход.
– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска.
Чл. 5. Хипотези, при които ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска предава личните ви данни на трети лица.

1.) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска.
2.) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска .Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска та се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3.) Нормативен акт задължава ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4.) Посоченият кръг от лица, на които ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1.) Право на достъп.
– Вие имате право да изискате и получите ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
– Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска включително и самите данни.
– При поискване ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма.
– Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
2.) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска да:
– Коригира неточности в лични данни свързани с Вас.
– Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3.) Право на изтриване.

а.) Вие имате правото да поискате от ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска да изтрие свързаните с Вас лични данни, а а ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
– Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
– Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска или за изпълнението на задача от обществен интерес.
– С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5.) Право на преносимост. В случай, че ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска да:
– Ви предостави Вашите лични данни в чатим формат.
– Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6.) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.
– ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта https://toninski.com.
В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до office@toninski.com.

7. Метод на плащане: Наложен платеж и доставка

За да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме услугите на куриерски фирми Еконт Експрес, Спиди и Ин Тайм.

Предаваме личните данни на куриерската фирма: Име, Фамилия, Телефон и Адрес, за да можем да изпълним потребителската поръчка и/или да съберем плащанията при нея, ако е избран начин на плащане „наложен платеж“, който също се събира от куриера при предаване на поръчания продукт/продукти. Фирмата спазва строго разпоредбите за защита на личните данни. Повече информация може да се намери на http://www.econt.com, https://www.speedy.bg и http://www.intime.bg.

8.Метод на плащане: Банков превод

В зависимост от желанието на потребителя, за да изпълним потребителската поръчка и т.нар. договор от разстояние, който възниква при онлайн поръчка и/или плащане, ние използваме банковия превод като метод за плащане. За целта, използваме фирмена банкова сметка в Банка Райфайзен БАНК АД.

9. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google Анализ в нашия сайт

В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Google Анализ е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat._anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.

Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.

Потребителя може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.

Потребителя има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителя трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

10. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google  Адуърдс в  нашия сайт

В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Адуърдс. Целта на този инструмент е да записва посещенията на сайта с рекламни цели (ремаркетинг) в Google. При посещение на нашия сайт, браузърът ви запазва „бисквитките“, които ви позволяват да бъдете разпознати като посетител, когато посещавате страници, които са част от рекламната мрежа на Google. На тези уебсайтове се предлагат реклами на посетителите, отнасящо се до съдържание, което са разглеждали по-рано на уебсайтове, които използват функцията за ремаркетинг на Google.

Google Адуърдс е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Потребителят има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Адуърдс, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителят трябва да направи отказ на  https://www.google.com/settings/ads.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://policies.google.com/privacy. Информацията, която събира Google Адуърдс, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://policies.google.com/privacy.

11. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Facebook

На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежа Facebook.
Социалната мрежа е място за онлайн срещи в интернет, онлайн общност, където се позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създават профили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си.
Facebook е собственост на Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.

Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни във Facebook и/или инсталирани приставки на Facebook. Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение на Facebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.
Ако потребителя е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителя кликне върху някой от линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.

Facebook винаги получава информация за посещението на нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя ще кликне върху някоя от връзките от Facebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобно предаване на информация към Facebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.

Ръководството за защита на личните данни от Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личните данни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможните настройки, които Facebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани са различни опции за конфигуриране, които забраняват предаването на данни към Facebook.

12. Правно основание за обработка на лични данни

Чл. 6, параграф 1б от Регламента служи като правно основание за обработка на лични данни, получавайки съгласие от потребителя за конкретна цел на обработка на личните му данни. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на услуги, обработката е въз основа на чл, 6, параграф 1а от Регламента. Същото се отнася и за обработка, която са необходима за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Правното основание, според което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни операции, обработката на личните данни се основава на чл. 6, параграф 1б от Регламента. В редки случаи, обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на потребителя или на друго физическо лице. Обработка на лични данни може да се основа на чл. 6, параграф 1 б от Регламента. Това правно основание се използва за обработка, в случаите, в които основанието за обработка не попада в обхвата на нито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните ни интереси или на трета страна, освен ако такива не са пренебрегнати от основните права и свободи на потребителя.

14. Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на чл. 6, параграф 1, Регламента е законният подход, според който обработваме лични данни, за да можем да предоставяме качествени услуги в полза на благосъстоянието на настоящи и бъдещи клиенти.

Чл. 7. Задължения на ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1.) Ако ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2.) ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:
– Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
– Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
Линкове към други уеб страници
toninski.com съдържа линкове към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За непълни, липсващи или нелегални указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи собственикът на сайта, към който сте били препратени. Указанията за защита на личните ви данни важи само за нашата уеб страница.
Защите на личните данни
ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска спазва стриктно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е назначила лица, които да се грижат за защитата на личните данни в рамките на фирмата и уеб сайта.
ЕТ Тонински’91- Маргарита Тонинска

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И  УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 25.05.2018г.
Дата на последна редакция – 23.05.2018 г.